Sosyal Hizmetler Programı

Programın Gerekçesi: Modern toplumların gittikçe karmaşıklaşan yapısı, bireylerin toplumsal ve bireysel gereksinimlerini karşılamakta ve karşılaştıkları sorunları çözmekte profesyonel birimlere başvurmalarını gerekli kılmaktadır. Nitekim, kentleşme, göç, yoksulluk, şiddet, tabakalaşma, sosyal hareketler gibi sosyolojik dinamiklerin bireysel ve toplumsal ilişkilerin yapısında meydana getirdiği değişim, beraberinde kimi zaman toplumsal düzenin bozulması, güvensizlik ve kaos ortamının doğması, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlar getirebilmektedir. Çağdaş toplumların kompleks yapısının büyümesine paralel olarak topluma yabancılaşan, toplumsal ekonomik dağılımdan yeterince pay alamayan, yaşadığı olumsuz deneyimlerden dolayı asosyalleşen birtakım dezavantajlı gruplar açığa çıkabilir. Bu dezavantajlı grupların başında engelliler, şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar, yaşlılar gelmektedir.  Sözü edilen bu grupların toplumla bütünleştirilmesi, topluma uyumlarının sağlanması ve topluma yeniden kazandırılmaları “Sosyal Hizmetler” ile mümkün olup, bu bağlamda modern toplumların ihtiyaç duyduğu çağımızın elzem meslek alanları arasında yer almaktadır.

Programın Amacı: Sosyal Hizmetler, dezavantajlı konumları sebebiyle bireysel, psikolojik, ekonomik ve toplumsal anlamda sosyal yardım ve desteğe ihtiyaç duyan birey ya da gruplara yönelik işlev bozukluğunu önlemeyi ve yaşam kalitesi ve sosyal refahı arttırmayı, var olan olumsuz koşulları asgari düzeye indirmeyi amaçlamaktadır. Toplumu oluşturan her bireyin sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde kullanmasını hedefleyen Sosyal Hizmetler, temel insan hakları ve demokratik ideallerden beslenmektedir. Sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel dört yıllık eğitim sonucunda Sosyal Hizmet Uzmanı veya Sosyal Çalışmacı unvanıyla karşılanmakta olup, aynı alanda ara eleman ihtiyacı ise “Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık” adıyla kurulan iki yıllık önlisans programıyla karşılanmaktadır. Bu programın amacı, sosyal hizmet sunumu gerçekleştirilen kamu alanı başta olmak üzere, özel sektör ve sivil toplum alanında ihtiyaç duyulan “sosyal hizmet ara elemanı” yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” unvanıyla bölüm mezunları, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı birimleri (Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Evleri, Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vb.) olmak üzere pek çok kamu kurumunda çalışabilme olanağına kavuşmaktadır. Ayrıca özel teşebbüse ait sosyal hizmet işletmelerinde görev alabilir; dezavantajlı bireyler için hak mücadelesinde bulunan sivil toplum örgütlerinde de sorumluluk alabilirler.

Üst Kademeye Geçiş-Lisans Tamamlama: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin Sosyal Hizmet ve Sosyoloji, Sosyal Güvenlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sağlık Yönetimi, Yaşlı Bakım Hizmetleri gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Müfredat/Ders İçerikleri için tıklayınız.

AKTS (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Sosyal Hizmetler Programı Akademik Personeli için tıklayınız.

11.05.2023